คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๕ เริ่มแรกมีจำนวนทั้งหมด ๓ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และปัจจุบันคณะบริหารธุรกิจได้พัฒนาหลักสูตรโดยเปิดสอนทั้งระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ปัจจุบันคณะบริหารธุรกิจมีจำนวนหลักสูตรทั้งสิ้น ๙ หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการกีฬา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

ปรัชญา

เสริมปัญญา พัฒนาคน เปี่ยมล้นคุณธรรม ก้าวนำทางวิชาชีพ” สอดคล้องปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า สร้างปัญญา พัฒนาคน ฝึกฝนคุณธรรม

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นให้เป็นคณะหรือหน่วยศึกษา เป็นผู้ก้าวนำทางวิชาชีพ ที่มีจริยธรรม สอดคล้องหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ปณิธาน

คณะบริหารธุรกิจมีปณิธาน มุ่งมั่นที่จะให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานทางด้านการบริหาร การจัดการเรียนรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การเข้าถึงความเป็นเลิศของความรู้เฉพาะทาง และความรู้ความสามารถด้านสารสนเทศที่ทันสมัยต่อวิทยาการสมัยใหม่ รวมถึงปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีให้แก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ดังนั้น คณะบริหารธุรกิจจึงมุ่งเน้นให้นักศึกษามีการพัฒนาความรู้พื้นฐานทางการศึกษาที่ดี เพื่อนำไปสู่การมีทั้งความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพต่อไป โดยได้สอดแทรกการสร้างจิตสำนึกทั้ง ด้านคุณธรรม จริยธรรม การเสียสละ มีความรับผิดชอบและมีจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนการนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และการมีส่วนร่วมในการสร้างความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจให้แก่สังคมและประเทศอย่างต่อเนื่อง

ภารกิจ (Mission)

คณะบริหารธุรกิจได้กำหนดภารกิจตามหลักพันธกิจการบริหารอุดมศึกษา ดังนี้

1. การเรียนการสอน คณะบริหารธุรกิจจะเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ จะเน้นเทคโนโลยีใหม่ๆ และภาษาอังกฤษเป็นกรณีพิเศษ จะผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพเพียงพอในการประกอบอาชีพ มีสมรรถนะสากล (Global competence)สามารถช่วยตนเองได้ รู้จักคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น มีคุณธรรมและรู้จักสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองสังคมและประเทศชาติ

2. การวิจัย คณะบริหารธุรกิจจะสนับสนุนส่งเสริมการวิจัย เพื่อแสวงหาองค์ความรู้และการพัฒนาวิทยาการใหม่ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานอันสำคัญในการพัฒนาด้านต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในอนาคต

3. การให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน คณะบริหารธุรกิจจะมุ่งเผยแพร่ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ที่เปิดทำการสอนหรือผลจากการวิจัยของคณะบริหารธุรกิจให้แก่ชุมชนและองค์กรต่างๆ เพื่อสร้างความรุ่งเรืองมั่นคงให้แก่สังคมประเทศชาติ

4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ คณะบริหารธุรกิจจะส่งเสริมสนับสนุนและจรรโลงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม อันแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์และอัจฉริยะของบรรพบุรุษในทางสุนทรียภาพและภูมิปัญญาสืบไป จะให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมในด้านศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนท้องถิ่นหน่วยงานราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เป้าประสงค์ของคณะบริหารธุรกิจ (Objective)

คณะบริหารธุรกิจ จึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบการศึกษาของคณะฯ ให้สอดคล้องกับปรัชญาและปณิธานที่ตั้งไว้ เพื่อ

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมุ่งให้บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม มีจิตสำนึกในการใช้สิทธิและหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตย และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ มีภาวะการเป็นผู้นำที่ดี

2. ผลิตบัณฑิตที่มีจิตสำนึกและความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาด้านวิชาการ

4. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมุ่งเน้นให้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นสะพานเชื่อมเผยแพร่ข่าวสารแบบไร้พรมแดนในทางสร้างเสริมคุณประโยชน์แก่สังคม

5. ส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย มุ่งเน้นการศึกษาด้วยการปลูกจิตสำนึก ให้ตระหนักถึงความสำคัญของ ศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย ซึ่งต้องรักและหวงแหนมรดกล้ำค่าอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ให้ดำรงคงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

เป้าหมายของคณะบริหารธุรกิจ

1. มุ่งเน้นพัฒนาคณะบริหารธุรกิจด้านวิชาการ ด้านการวิจัย การบริการวิชาการและด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2. มุ่งเน้นปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการภายในคณะบริหารธุรกิจให้สามารถรองรับการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และสร้างความเป็นธรรม

3. มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและเพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ

4. มุ่งเน้นพัฒนาคณะบริหารธุรกิจด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์ที่เพียงพอเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

5. มุ่งเน้นพัฒนาคณะบริหารธุรกิจให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เพื่อเกิดกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ


ณะยอดฮิตที่ใครก็อยากติด “บริหารธุรกิจ” เรียนจบมาแล้วทำงานอะไรบ้าง?
  1. 1. นักธุรกิจ/เจ้าของธุรกิจส่วนตัว ...
  2. 2. นักการธนาคาร/นักลงทุน ...
  3. 3. นักการตลาด ...
  4. 4. พนักงานฝ่ายบุคคล ...
  5. 5. ผู้บริหาร/ผู้จัดการ ในองค์กรต่างๆ

1. นักธุรกิจ/เจ้าของธุรกิจส่วนตัวการเรียนบริหารจะทำให้เรารู้หลักพื้นฐานในการประกอบธุรกิจต่างๆ เช่น หลักการวางแผน การจัดการ การบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดการเชิงกลยุทธ์ ซึ่งขั้นตอนและหลักการเหล่านี้จะทำให้เรามีพื้นความรู้ในสามารถสร้างธุรกิจของตัวเองได้
2. นักการธนาคาร/นักลงทุนสำหรับคนที่เรียนจบคณะบริหาร สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คุณจะสามารถบริหารเงินอย่างสร้างสรรค์ รู้หลักโครงสร้างการบริหารสถาบันการเงินและตลาดหลักทรัพย์ หลักการลงทุน นโยบายการเงินการคลัง ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการทำงานบริการด้านการเงิน บริหารสินเชื่อ วิเคราะห์หลักทรัพย์ งานการธนาคาร งานลงทุน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. นักการตลาดสาขาการตลาด จะทำให้คุณเรียนรู้พฤติกรรมของผู้บริโภค มีการวางแผนการตลาดอย่างสร้างสรรค์ ฝึกวิจัยการตลาดและการส่งเสริมการขาย พร้อมทั้งใช้เทคโนโลยีในการวางแผนทางการตลาด ทำงานวิจัยการตลาด บริหารลูกค้าสัมพันธ์ และงานการขายอื่นๆ ซึ่งสาขานี้ถือเป็นงานที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดงานอย่างมากในปัจจุบันรวมทั้งเป็นสายงานที่มีค่าตอบแทนสูงอีกสาขาหนึ่ง
4. พนักงานฝ่ายบุคคลในการเรียนคณะบริหารธุรกิจ สิ่งสำคัญที่จะได้ในหลักการเบื้องต้นทุกอย่างคือ เรื่องการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณภาพ จัดการฝึกอบรม พัฒนา ประเมินผลงานบุคคลทุกหน่วยงานในองค์กร เพื่อสามารถวางแผนกำลังคน จ่ายค่าตอบแทน และทำแรงงานสัมพันธ์ได้ ซึ่งอาชีพที่ต่อยอดจากการเป็นพนักงานฝ่ายบุคคล คือ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ผู้จัดการแผนกการจ้างงาน เป็นต้น
5. ผู้บริหาร/ผู้จัดการ ในองค์กรต่างๆด้วยศาสตร์ความรู้ที่หลากหลายครอบคลุมการบริหารและการจัดการ ทำให้ตำแหน่งงานของผู้ที่เรียนจบคณะนี้มีไม่จำกัดโดยผู้ที่จบจากคณะบริหารธุรกิจสามารถทำงานในตำแหน่งผู้บริหารหรือผู้จัดการในองค์กรเอกชนหรือหน่วยงานราชการได้ ทุกภาคส่วน