ใครๆก็เรียนที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

จุดเด่น

การเรียนออนไลน์ เรียนทางไกล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

  • ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ เปิดโอกาสให้กับผู้เรียนที่ไม่สามารถเข้าเรียนในเวลาปกติ

  • มีคะแนนเก็บให้นักศึกษาจากการเข้าเรียนผ่านระบบเครือข่าย การเรียนออนไลน์ เรียนทางไกล และทำแบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน สามารถทำได้ 3 ครั้ง ในแต่ละครั้งสามารถตรวจผลคะแนนได้ และมีเฉลยให้ ระบบจะบันทึกคะแนนที่ได้มากที่สุดไว้เพื่อนเก็บไว้เป็นคะแนนเก็บ

  • การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย เรียนออนไลน์ เข้าเรียนผ่านบทเรียนออน์ไลน์

  • บริหารการเรียน / เวลาเรียนได้ด้วยตัวเองได้ตลอด 24 ชั่วโมง จะเข้าเรียนวันเวลาไหนก็ได้

  • ศักดิ์และสิทธิ์ของวุฒิปริญญาที่ได้ก็ไม่ได้แตกต่างจากการเรียนภาคปกติ

  • แบ่งจ่ายค่าเทอมรายเดือน ในแต่ละเดือนสามารถชำระเท่าไหร่ก็ได้ ในแต่ละเทอมจะต้องชำระให้ครบก่อนถึงจะเข้าสอบได้

  • มีโอกาสได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 และ 2 กันทุกคน

  • ระบบจะบันทึกเวลาการเข้าเรียนออนไลน์ เรียนทางไกลของเราอัตโนมัติ

  • สถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี BTUDE ได้ออกแบบหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

  • สถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี BTUDE ได้ออกแบบโปรแกรมการเรียนการสอนที่ทันสมัย และสะดวกต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นหลัก


ปริญญาตรี ออนไลน์ หรือทางไกล

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาการจัดการทั่วไป

คณะบริหาธุรกิจ

สาขาการจัดการโลจีสติกส์

คณะรัฐศาสตร์

สาขารัฐประศาสนศาสตร์

ปริญญาโทออนไลน์ หรือทางไกล

คณะรัฐศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (MPA)คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (MBA)สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ง่ายๆ

แค่คลิก