ประวัติเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี” ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาและผ่านการอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ให้เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจาก “วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี” เป็น “มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี(มกธ.) หรือ Bangkokthonburi University (BTU)” ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี(มกธ.) หรือ Bangkokthonburi University (BTU) ซึ่งเดิมคือ “วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี” ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๕ ตามเจตนารมณ์ของ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศและสนองศรัทธาของชุมชน ความปรารถนาของท่านผู้ปกครอง ศิษย์เก่าพณิชยการกรุงเทพและโพลีเทคนิคพณิชย์กรุงเทพ ตลอดจนเยาวชนและประชาชนทั่วภูมิภาคในการสืบสานสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่สมบูรณ์แบบภายใต้ปณิธานที่จะให้สถาบันการศึกษาเป็นที่รวมองค์ความรู้วิชาการแขนงต่างๆ อันล้ำเลิศ ทันสมัยและบุคลากรที่มีความสามารถเชี่ยวชาญด้านการศึกษา โดยจัดการศึกษาที่เปิดโอกาสให้บุคคลได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนให้มีความรู้ความสามารถควบคู่กับการมีคุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาเรียน และดำรงตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติตามปรัชญาแห่งสถาบันที่ว่า “สร้างปัญญา พัฒนาคน ฝึกฝนคุณธรรม”

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมีสถานที่ทำการตั้งอยู่ ๒ แห่ง รวมพื้นที่ทั้งหมด ๒๑๙ ไร่ ๓ งาน ๙๔ ตารางวา โดยสถานที่ทำการแห่งแรกตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๑๖/๑๐ หมู่ ๒ ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐ บนพื้นที่ ๑๘๘ ไร่ ๒ งาน ๘ ตารางวา และสถานที่ ทำการแห่งที่ ๒ ตั้งอยู่ ณ ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๗๐ บนพื้นที่ ๓๑ ไร่ ๑ งาน ๘๖ ตารางวา เนื่องจากทำเลที่ตั้งเป็นบริเวณชานเมืองกรุงเทพฯซึ่งสะดวกต่อการคมนาคมทั้งทางรถยนต์และรถโดยสารประจำทาง อีกทั้งแวดล้อมด้วยหน่วยงานราชการต่างๆ ดังกล่าวเป็นปัจจัยที่เอื้ออำนวยให้การดำเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันลุล่วงไปด้วยดี

ตลอดระยะเวลานับแต่การก่อตั้งสถาบันจาก “วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี” ถึง “มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี” ในปัจจุบัน สถาบันการศึกษาแห่งนี้ได้ดำเนินงานตามภารกิจหลักในฐานะสถาบันอุดมศึกษาครบถ้วนทั้ง ๔ ประการอย่างสมบูรณ์ โดยดำรงไว้ซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จนเป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคมและประเทศชาติ ทั้งมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการเป็นสถาบันที่ก้าวนำการศึกษาให้ครอบคลุมทั่วถึงประชาชนทุกภูมิภาคบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกันและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกสืบไป


ข่าวกิจกรรม

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาที่มีรายชื่อผ่านการอนุมัติรอบที่ 1 ให้ติดต่อเซ็นสัญญากู้ยืม ได้ที่ห้อง กองทุนกู้ยืม อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 1

นักศึกษาที่มีรายชื่อผ่านการอนุมัติรอบที่ 1 ให้ติดต่อเซ็นสัญญากู้ยืม ได้ที่ห้องกองทุนกู้ยืม อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2564 และส่งสัญญาคืนฝ่ายกองทุนภายใน วันที่ 15 ตุลาคม 2564 สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่มีรายชื่อผ่านการอนุมัติสามารถติดตามประกาศรายชื่อ ผ่านการอนุมัติได้ในรอบถัดไป (อ่านรายละเอี่ยดเพิ่มเติม) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายกองทุนฯ 02-800-6800 ต่อ 1313

ม.กรุงเทพธนบุรี มอบเงินบริจาคให้แก่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 12,660,000 บาท จัดซื้อที่ดินสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา เนื่องในการเปิดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ม.กรุงเทพธนบุรี มอบเงินบริจาคให้แก่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 12,660,000 บาท จัดซื้อที่ดินสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา เนื่องในการเปิดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มอบเงินบริจาคให้แก่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ในการจัดซื้อที่ดินสำหรับสร้างอาคารแพทยศาสตร์ศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยมี นพ.ชัยยศ เด่นอริยะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เป็นผู้รับมอบเงินบริจาคดังกล่าว จำนวน 12,660,000 บาท ในการนี้ นพ.ภูริทัต แสงทองพานิชกุล

มกธ.ร่วมกับโครงการ “อว.พารอด Clean and Clear” คืนพื้นที่ปลอดภัยให้ชุมชน

ผู้บริหาร คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี นำอาสาสมัคร Clean and Clear ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีที่ผ่านการฝึกอบรมแนวทางการปฏิบัติในการทำความสะอาด โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เข้าร่วมโครงการ “อว.พารอด Clean and Clear คืนพื้นที่ปลอดภัยให้ชุมชน” ซึ่งจัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนในทุกพื้นที่ทุกชุมชนให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติหลังจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายลง โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก…

คณะบริหารธุรกิจ.pdf
คณะรัฐศาสตร์ (1).pdf